Integritetspolicy

Integritetspolicy för Apans Andra Hand AB

1. Introduktion till Integritetspolicyn för Apans Andra Hand AB

Organisation och Kontaktuppgifter:

 • Namn: Apans Andra Hand AB
 • Organisationsnummer: 559246-9265
 • Adress: Peter Myndes Backe 8, 118 46, Stockholm
 • E-post: hello@apansandrahand.se

Definitioner:

 • “Vi”, “oss” och “vår” refererar till Apans Andra Hand AB.
 • “Kunden” avser individer som använder, interagerar med, eller på annat sätt deltar i de tjänster och aktiviteter som erbjuds av Apans Andra Hand.

Syfte och Omfattning:
Denna Integritetspolicy förklarar hur Apans Andra Hand behandlar och skyddar personuppgifter som samlas in från våra kunder när de använder vår webbplats, engagerar sig i våra tjänster, eller på annat sätt interagerar med oss.

Dina Rättigheter:
Information om dina rättigheter gällande dina personuppgifter och vägledning om hur dessa kan utövas ingår i denna policy.

Sammanhang och Referenser:
Vår Integritetspolicy är utformad i samklang med våra “Allmänna Villkor för Tjänsteanvändning”. För definitioner och ytterligare förtydliganden hänvisar vi till dessa villkor.

Tillgång till Policyn:
För att underlätta tillgängligheten till denna Integritetspolicy erbjuder vi möjligheten att skriva ut, spara eller ladda ner dokumentet via din webbläsare. En länk till PDF-versionen av policyn finns tillgänglig här.

2. Behandling av Personuppgifter och Ansvar

Definition av Personuppgifter:
Personuppgifter inkluderar all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande individ. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer och IP-adress.

Omfattning av Behandling:
Behandlingen av personuppgifter innefattar alla åtgärder som utförs med sådana uppgifter, inklusive insamling, lagring, analys, delning och radering.

Ansvarsfördelning:
Apans Andra Hand är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för denna policy. Detta innebär att vi ansvarar för att säkerställa att behandlingen av dina uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR) och nationella dataskyddslagar.

Vår Skyldighet:
Som personuppgiftsansvariga är det vår skyldighet att behandla dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och transparent sätt, samt att endast använda uppgifterna för specifika och legitima ändamål.

3. Kategorier av Personuppgifter som Vi Använder

Översikt:
Detta avsnitt definierar de olika kategorierna av personuppgifter som Apans Andra Hand behandlar i samband med våra tjänster. Mer detaljerad information om användningsområden för dessa uppgifter finns i avsnitt 4.

Personuppgifter som Behandlas:

 • Kontakt- och Identifikationsuppgifter: Inkluderar namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, kundnummer hos oss, samt personuppgifter på kvitton.
 • Uppgifter om Kundkonton: Information relaterad till ditt kundkonto, såsom köphistorik, inlämnade varor, saldo och utbetalningsdetaljer.
 • Utbetalningsuppgifter: Innehåller vald utbetalningsmetod och tillhörande detaljer för genomförandet av utbetalningar, inklusive datum och tidpunkt.
 • Information om Köp: Detaljer rörande dina köp, som ordernummer, köpta varor och status för leverans och betalning.
 • Betalningsuppgifter: Information om vald betalmetod och relaterade uppgifter som krävs för betalningens genomförande.
 • Teknisk och Enhetsinformation: Data genererad genom din användning av vår webbplats, inklusive IP-adress, enhets-ID, språkinställningar och webbläsarinställningar.
 • Kommunikation: Innehållet i dina meddelanden till oss och våra svar, samt interna noteringar om hanteringen av ditt ärende.
4. Användning av Personuppgifter

Syfte med Behandlingen:
I det här avsnittet beskrivs de olika ändamålen för vilka Apans Andra Hand samlar in och använder personuppgifter, vilka specifika kategorier av uppgifter som används för varje syfte, källan till dessa uppgifter, samt den rättsliga grunden för deras användning.

Syften och Kategorier:

Webbplatsinteraktion och Användarupplevelse:

 • Syfte: Att analysera användningen av vår webbplats för att förbättra och anpassa användarupplevelsen.
 • Personuppgifter: Teknisk information och enhetsdata om din interaktion med webbplatsen.
 • Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att förbättra våra tjänster och användarupplevelse.

Kommunikation och Marknadsföring:

 • Syfte: Att kommunicera med dig gällande våra tjänster, nyheter, erbjudanden och för att sända nyhetsbrev.
 • Personuppgifter: Kontakt- och identifikationsuppgifter, innehåll i kommunikationen mellan dig och oss.
 • Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och upprätthålla relationen med dig som kund.

Kundsupport och Transaktionshantering:

 • Syfte: Att hantera dina köp, inlämningar och ge dig stöd vid frågor eller problem.
 • Personuppgifter: Kontakt- och identifikationsuppgifter, uppgifter om dina köp och inlämningar, detaljer kring ditt kundkonto och kommunikation med oss.
 • Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig och tillhandahålla den service du förväntar dig från oss.

Säkerhet och Bedrägeriförebyggande:

 • Syfte: Att skydda våra tjänster och våra kunder från bedrägerier och obehörig åtkomst.
 • Personuppgifter: Betalnings- och transaktionsuppgifter, teknisk information relaterad till användningen av våra tjänster.
 • Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att skydda våra och våra kunders berättigade intressen.
5. Delning av Personuppgifter

Översikt:
I detta avsnitt beskrivs med vilka parter Apans Andra Hand delar personuppgifter och under vilka omständigheter detta sker. Vår prioritet är att skydda dina personuppgifter och vi delar endast information i enlighet med gällande lagar och för specifika, legitima syften.

Mottagare av Personuppgifter:

Serviceleverantörer och Underleverantörer:

 • Syfte: Att tillhandahålla nödvändiga tjänster, som IT-support, betalningshantering och andra affärsfunktioner.
 • Information: Vi delar endast nödvändig information och säkerställer att dessa leverantörer skyddar uppgifterna och använder dem enbart i enlighet med våra instruktioner.

Betalnings- och Utbetalningstjänster:

 • Syfte: För att genomföra transaktioner vid köp och vid utbetalning av kommission.
 • Information: Uppgifter som krävs för att genomföra betalningar behandlas av utvalda betalningstjänstleverantörer.

Myndigheter:

 • Syfte: I vissa fall kan vi vara lagligt förpliktigade att dela information med myndigheter eller andra offentliga organ.
 • Information: Endast den information som krävs enligt lag delas.

Affärstransaktioner:

 • Syfte: Vid eventuella fusioner, förvärv eller andra affärstransaktioner kan personuppgifter delas med andra parter i dessa processer.
 • Information: Vi delar endast den information som är nödvändig för transaktionen och säkerställer att den fortsatta sekretessen skyddas.

Skydd av Dina Uppgifter:
I alla fall där dina personuppgifter delas med tredje part, vidtar Apans Andra Hand lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy och gällande dataskyddslagar.

6. Lagring och Skydd av Personuppgifter

Lagringsperiod:
Apans Andra Hand förbinder sig att endast lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften de samlades in för, enligt beskrivningen i avsnitt 3. Lagringstiden kan variera beroende på den specifika typen av uppgifter och det ändamål för vilket de behandlas.

 • Transaktionsdata: Uppgifter relaterade till transaktioner och köp lagras i enlighet med gällande bokförings- och skattelagar.
 • Kundkommunikation: Kommunikation med dig som kund lagras så länge det är relevant för vår pågående affärsrelation eller så länge som lagstiftningen kräver.

Säkerhet:
Vi tar säkerheten för dina personuppgifter på största allvar. Apans Andra Hand använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. Dessa åtgärder granskas och uppdateras regelbundet för att säkerställa högsta möjliga säkerhetsnivå.

Tredjelandsöverföringar:
I vissa fall kan dina uppgifter behöva överföras till, och bearbetas i, länder utanför ditt hemland och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). När så sker vidtar Apans Andra Hand alla nödvändiga steg för att säkerställa att dina personuppgifter fortsatt är skyddade och att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagar. Detta inkluderar användning av standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder.

Dina Rättigheter efter Lagring:
Även efter att vi har lagrat dina personuppgifter har du fortfarande rätt att begära tillgång till, rättelse av, och i vissa fall radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter.

7. Dina Rättigheter som Registrerad

Som registrerad har du flera rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Apans Andra Hand är engagerade i att upprätthålla och respektera dessa rättigheter. Nedan följer en sammanfattning av dina viktigaste rättigheter:

 • Rätt till Tillgång:
  Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt till Rättelse:
  Om du tror att de uppgifter vi har om dig är inkorrekta eller ofullständiga, har du rätt att begära att vi korrigerar eller kompletterar dessa.
 • Rätt till Radering (“Rätten att Bli Glömd”):
  I vissa fall har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, till exempel om de inte längre är nödvändiga för de syften de samlades in för.
 • Rätt till Begränsning av Behandling:
  Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, som till exempel om du bestrider uppgifternas korrekthet.
 • Rätt till Dataportabilitet:
  Du har rätt att få de personuppgifter du tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att Invända:
  Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall, särskilt när det gäller direktmarknadsföring.
 • Rätt att Inte Underkastas Automatiserat Beslutsfattande:
  Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättsliga effekter eller på annat sätt påverkar dig på ett betydande sätt.

Utöva Dina Rättigheter:
För att utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1. Vi kan komma att be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet innan vi behandlar din begäran.

8. Ändringar i Integritetspolicyn

Policyuppdateringar:
Apans Andra Hand förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy vid behov. Ändringar kan göras för att spegla förändringar i vår verksamhet, lagkrav, eller för att förtydliga vår användning av personuppgifter.

 • Informera om Ändringar:
  Vid väsentliga ändringar i policyn kommer vi att informera dig på lämpligt sätt, exempelvis via e-post eller genom att publicera en tydlig notis på vår webbplats.
 • Tillgänglighet:
  Den senaste versionen av Integritetspolicyn kommer alltid att vara tillgänglig på vår webbplats. Vi uppmuntrar dig att regelbundet besöka vår webbplats för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.
 • Datum för Senaste Uppdatering:
  Varje version av policyn kommer att märkas med datumet för den senaste uppdateringen, så att du enkelt kan se när ändringar har gjorts.

Din Fortsatta Användning:
Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringar gjorts i policyn, accepterar du de uppdaterade villkoren. Om du inte godkänner de ändrade villkoren har du rätt att sluta använda våra tjänster.

9. Användning av Cookies och Spårningsteknik

Om Cookies:
Apans Andra Hand använder cookies och liknande spårningsteknologier för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats, samla in användardata för analys, och för att anpassa vår marknadsföring.

Typer av Cookies:

 • Nödvändiga Cookies: Dessa är avgörande för webbplatsens grundläggande funktionalitet.
 • Prestanda och Analys Cookies: Dessa hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats, vilket ger viktig information för förbättringar.
 • Funktionella Cookies: Dessa förbättrar och personifierar din upplevelse på webbplatsen.
 • Marknadsförings- och Reklamcookies: Dessa används för att visa relevanta annonser och marknadsföringsbudskap.

Hantering av Cookies:
Du kan styra och hantera cookies genom inställningarna i din webbläsare. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi kan erbjuda.

Sekretesspolicy för Tredjepartskakor:
Observera att vissa cookies som används på vår webbplats kan hanteras av tredje parter, och vi rekommenderar att du läser dessa parters egna sekretesspolicyer för mer information.

10. Kontaktinformation

Frågor och Förfrågningar:
Om du har några frågor eller funderingar angående behandlingen av dina personuppgifter eller denna Integritetspolicy, är du välkommen att kontakta oss. Vi är engagerade i att skydda din integritet och tar dina frågor och synpunkter på största allvar.

Kontakta Oss:

 • E-post: gdpr@apansandrahand.se

Klagomål:
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter eller våra svar på dina förfrågningar, har du rätt att framföra klagomål till en dataskyddsmyndighet.