Allmänna villkor

Allmänna Villkor för Tjänsteanvändning

Mellan:
Apans Andra Hand AB
Organisationsnummer: 559246-9265
Registrerad adress: Peter Myndes Backe 8, 118 46, Stockholm
(hädanefter benämnt som “Företaget”)

Kunden
(hädanefter benämnd som “Kunden”)

Bakgrund:
Företaget erbjuder kommissionsförsäljning, tillgång till och användning av Företagets webbplats, samt försäljning av varor genom sina fysiska butiker och digitala kanaler. Kunden önskar använda Företagets tjänster under de villkor som anges i detta Avtal.

Överenskommelse:
Genom att tillgå eller använda tjänsterna som tillhandahålls av Företaget, bekräftar Kunden att denne har läst, förstått och samtyckt till villkoren i detta Avtal. Kunden godkänner även att vara bunden av detta Avtal och alla tillämpliga lagar och förordningar som gäller användningen av Tjänsterna.

1. Tillhandahållna Tjänster
a. Webbplatsåtkomst: Kunden beviljas tillgång till Företagets webbplats för att ta del av information och de tjänster som erbjuds där.
b. Kommissionsförsäljning: Som inlämningskund har Kunden möjlighet att överlämna varor till Företaget för försäljning på kommission. Företaget förbinder sig att agera som Kundens ombud och försöka sälja dessa varor under överenskomna förhållanden.
c. Varuköp: Kunden har rätt att förvärva varor från Företaget, antingen direkt i dess fysiska butiker eller genom digitala kanaler, vilket inkluderar företagets hemsida och sociala medieplattformar.

2. Kundens Förpliktelser
a. Kunden förbinder sig att följa Företagets Allmänna Villkor samt andra regler och instruktioner som tillhandahålls.
b. Kunden måste följa alla relevanta lagar och förordningar och agera i enlighet med de beslut som utfärdats av behöriga myndigheter i samband med användningen av Tjänsterna.
c. Kunden ska själv tillhandahålla och underhålla den tekniska utrustningen och internetanslutningen som krävs för att använda Tjänsterna.
d. Kunden ansvarar för att all information som lämnas till Företaget i samband med Tjänsternas användning är korrekt och uppdateras vid behov.

3. Kommissionsförsäljningsvillkor

a. Försäljningsprocess: Företaget åtar sig att sälja varor på kommission för Kunden. Kunden ska erhålla betalning för de sålda varorna efter det att försäljningsperioden avslutats.

b. Kommissionsandel: Kunden kommer att erhålla en andel motsvarande 40% av det slutliga försäljningspriset för de sålda varorna.

c. Artikelurval: Företaget förbehåller sig rätten att ensidigt välja ut vilka artiklar som tas emot för kommissionsförsäljning.

d. Prissättning: Företaget är behörigt att ensidigt fastställa försäljningspriset på varorna, även om en dialog med Kunden kan förekomma där så är lämpligt.

e. Mottagande och Försäljning av Varor: Företaget accepterar varor i sina fysiska butiker och förbehåller sig rätten att sälja dessa varor både i butik och online, inklusive på företagets webbplats och genom sociala medier.

f. Försäljningsperiod: Varorna kommer att erbjudas till försäljning under en period av 30 dagar från och med att de prissätts, med förbehåll för tillgänglighet under hela denna period.

g. Prisjusteringar: Företaget kan justera priset på varorna med upp till 20% i båda riktningarna.

h. Återtagande av Artiklar: Kunden är inte berättigad att återta sina varor under den pågående försäljningsperioden.

i. Återhämtning av Osålda Varor: 

Kunden ansvarar för övervakning under 30 dagars 

Försäljningsperioden, samt för när den utgår, från det att prissättning av varorna  har skett. 

Kunden ansvarar för att hämta tillbaka eventuella osålda varor inom återhämtningsperioden som är sju (7) dagar efter försäljningsperiodens utgång. 

Osålda varor som inte har hämtats tillbaka av Kunden inom denna ovan nämnd återhämtningsperiod, kommer att bli Företagets egendom.

j. Försäljningsstatus: Kunden har möjlighet att följa försäljningsstatusen för sina varor via en dedikerad funktion på Företagets webbplats.

k. Äganderätt: Kunden behåller äganderätten till de inlämnade varorna tills dess att de säljs eller tidsfristen för återhämtning har passerat. Om Företaget väljer att köpa in varorna, kvarstår kommissionsandelen oförändrad.

l. Inlämning genom Ombud: Kunden kan välja att låta en tredje part, ett ombud, lämna in varor på sina vägnar, under förutsättning att detta ombud kan uppvisa giltig identifikation för sig själv samt för Kunden.

4. Krav för att Bli Inlämningskund

a. Ålderskrav: För att bli en inlämningskund hos Företaget måste Kunden ha uppnått myndighetsåldern, vilket är 18 år. Personer under denna ålder kräver målsmans godkännande.

b. Personnummer: Kunden måste inneha och kunna uppge ett giltigt svenskt personnummer för identifikation och registreringsändamål.

c. Bankkonto: För att kunna ta emot utbetalningar från Företaget måste Kunden ha ett bankkonto registrerat i sitt eget namn hos en svensk bankinstitution.

d. Kontaktuppgifter: Kunden förpliktar sig att ange korrekta och aktuella kontaktuppgifter vid registreringen och är ansvarig för att uppdatera dessa uppgifter vid behov. Det är inte tillåtet att registrera ett konto i annans namn.

e. Äganderätt: Kunden ska vara laglig ägare till alla varor som lämnas in till Företaget och ha rätt att överlåta dessa för försäljning.

f. Inlämningskriterier: Kunden ska säkerställa att inlämnade varor möter Företagets fastställda kriterier för kommissionsförsäljning.

g. Uppdatering av Uppgifter: Kunden är skyldig att hålla sina registrerade uppgifter uppdaterade för att säkerställa effektiv kommunikation.

5. Utbetalning av Försäljningskommission

a. Kommissionsregistrering: Den kommission som intjänas av Kunden genom försäljning av varor på kommission kommer att registreras på Kundens konto hos Företaget. Denna kommission kan antingen användas som betalningsmedel för köp i Företagets fysiska butiker eller begäras utbetalad enligt nedan beskrivna villkor.

b. Ansvar för Utbetalning: Kunden är ansvarig för att initiera begäran om utbetalning av kommission. Företaget utför inte automatiska utbetalningar utan kräver att Kunden aktivt begär detta. För att erhålla utbetalning måste Kunden besöka Företagets butik under aktuella öppettider och uppvisa giltig identifikation och bankkort för transaktionen.

c. Giltighetstid för Saldo: Kundens ackumulerade kommissionssaldo är tillgängligt för användning eller uttag under en period på 12 månader från den dag då kommissionen registrerades på kontot. Om saldot inte används eller utbetalas inom denna tidsram, övergår saldot till Företaget.

6. Kriterier för Inlämnade Varor

a. Godtagbara Varor: Företaget accepterar endast kläder, skor och accessoarer för vuxna.

b. Säsongsanpassning: Företaget tar emot varor som är säsongsmässigt lämpliga vid tidpunkten för inlämning.

c. Skick och Renlighet: Varor som inlämnas ska vara rena, nytvättade och fria från dofter såsom källarlukt eller sköljmedel. De ska vara hela, fria från skadedjur och i allmänt gott skick. Skor ska vara rengjorda innan inlämning.

d. Barnartiklar: Artiklar som är avsedda uteslutande för barn tas inte emot för försäljning.

e. Äkthetskrav: Företaget accepterar inte kopior eller varor som strider mot immateriella rättigheter. Vid inlämning av varor från erkända märken kan bevis på äkthet, såsom kvitto eller kontoutdrag, komma att efterfrågas.

f. Kvalitetskontroll: En grundlig kvalitetskontroll utförs på alla varor vid inlämningstillfället. Om en vara senare visar sig inte uppfylla Företagets standarder, kommer Kunden att kontaktas för att diskutera lämpliga åtgärder.

g. Återtagande av Varor: Om Kunden önskar återta en inlämnad vara som inte uppfyller Företagets kriterier, måste detta ske inom sju (7) dagar från det att Kunden kontaktats. Efter denna tidsperiod har Företaget rätt att disponera varan enligt eget gottfinnande.

7. Uppsägning
a. Kundens rätt till uppsägning: Kunden har rätt att när som helst säga upp detta Avtal genom att skriftligt meddela Företaget. Uppsägningen träder i kraft omedelbart, men för inlämningskunder fortsätter Avtalet att gälla tills alla inlämnade varors försäljningsperiod har löpt ut.
b. Företagets rätt till uppsägning: Företaget förbehåller sig rätten att säga upp Avtalet och avaktivera Kundens konto om Kunden inte längre uppfyller de aktiva kriterierna enligt Företagets Integritetspolicy. Vidare kan Företaget omedelbart säga upp Avtalet och stänga av en Kund från Tjänsterna om Kunden misstänks använda Tjänsterna i strid med Avtalet eller tillämpliga lagar och regler.
c. Företagets rätt till uppsägning med varsel: Företaget kan också välja att avsluta Tjänsterna och säga upp Avtalet med en uppsägningstid på trettio (30) dagar, vilket meddelas skriftligen till Kunden.

8. Meddelanden
a. Kommunikation från Företaget: Företaget kommunicerar med Kunden via e-post, SMS, notiser i användarportalen och telefonsamtal. Sådan kommunikation är en väsentlig del av de Tjänster som tillhandahålls och kan inte avsägas, med undantag för marknadsföring, som Kunden kan välja bort.
b. Meddelanden enligt Avtalet: Alla meddelanden till Företaget enligt detta Avtal ska skickas till den e-postadress som anges av Företaget. Meddelanden till Kunden kommer att skickas till den e-postadress som Kunden registrerat hos Företaget. Både Kund och Företaget ska anses ha mottagit meddelanden 24 timmar efter att e-postmeddelandet skickats, såvida inte felmeddelande om ogiltig e-postadress mottas.

9. Ändringar i Tjänsterna och i Avtalet

a. Rätt till ändringar: Företaget förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Tjänsterna och i Avtalet.

b. Informering om ändringar: Företaget åtar sig att informera Kunden om eventuella ändringar som påverkar Avtalet eller användningen av Tjänsterna. Sådan information ska kommuniceras tydligt och i god tid på Företagets webbplats eller via e-post, minst trettio (30) dagar innan ändringarna träder i kraft.

c. Ikraftträdande av ändringar: Ändringar i Avtalet träder i kraft trettio (30) dagar efter att de har meddelats, om inte annat anges. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att ändringar har trätt i kraft, accepterar Kunden de nya villkoren.

d. Undantag för omedelbara ändringar: Företaget har rätten att vidta omedelbara ändringar i Tjänsterna eller Avtalet som krävs enligt lag, förordning eller beslut från myndigheter.

e. Kundens rätt vid oacceptabla ändringar: Om Kunden inte accepterar de föreslagna ändringarna har Kunden rätt att säga upp Avtalet innan de nya villkoren träder i kraft.

10. Köp av Varor i Fysisk Butik

a. Skick vid Köp: Varor som erbjuds för försäljning av Företaget säljs i det skick de befinner sig i vid tidpunkten för köp (“så som de är”). Det åligger Kunden att utföra en grundlig undersökning av varan i butiken före köpet för att säkerställa att varan uppfyller Kundens förväntningar och krav.

b. Ingen Ångerrätt eller Bytesrätt: Företaget tillämpar ingen ångerrätt, bytesrätt eller möjlighet till öppet köp för varor som köps i de fysiska butikerna. Det är kundens ansvar att säkerställa att de är helt nöjda med varans skick och överensstämmer med deras behov innan köpet slutförs.

11. Ansvar

a. Kundens ansvar för brott mot Avtalet: Kunden ansvarar fullt ut för och åtar sig att ersätta Företaget för alla skador och kostnader som kan uppstå som en följd av Kundens brott mot detta Avtal.

b. Begränsningar av Företagets ansvar: Företaget frånsäger sig allt ansvar för skador och förluster som uppstår:

i. I Kundens näringsverksamhet.

ii. På grund av omständigheter som Företaget uttryckligen angett i Avtalet att man inte bär ansvar för.

iii. Som en följd av Kundens underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet.

iv. På Kundens befintliga egendom på grund av varor som köpts från Företaget, exempelvis skador orsakade av skadedjur som överförs från en vara till Kundens egendom.

c. Maximalt ansvar: Företagets maximala ansvar gentemot Kunden för eventuella förluster och skador som uppkommer i samband med Tjänsterna är begränsat till:

Skador som uppkommer vid inlämning av varor för försäljning: värdet på den inlämnade varan (kundens kommission), baserat på det pris som Företaget satt på varan, i enlighet med klausul 3.d (Prissättning).

d. Force Majeure: Företaget ansvarar inte för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla sina åtaganden enligt detta Avtal som beror på omständigheter utanför Företagets rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, uppror, krigshändelser, kärnkraftsolyckor och terroristattacker, eller om Företagets leverantörer drabbas av sådana händelser.

e. Undantag från begränsningar: Ingenting i dessa allmänna villkor ska utesluta eller begränsa Företagets ansvar för uppsåt eller grov vårdslöshet eller ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tvingande lag.

12. Övrigt

a. Konsumentskydd: Kunden erkänner härmed att detta Avtal inte på något sätt friskriver Företaget från dess ansvar, eller begränsar dess ansvar enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning.

b. Överlåtelse av Avtalet: Kunden får inte överlåta detta Avtal eller några rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan Företagets föregående skriftliga medgivande. Företaget förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till en tredje part, förutsatt att villkoren för överlåtelsen inte är mindre förmånliga för Kunden än de som redan stipuleras i Avtalet.

c. Anlitande av Leverantörer: Företaget har rätten att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Företaget är ansvarigt för sina underleverantörers agerande och uppfyllande av Avtalet i samma utsträckning som för sina egna handlingar.

d. Giltighet av Bestämmelser: Om någon del av detta Avtal skulle anses vara ogiltig eller icke verkställbar, ska detta inte påverka giltigheten och verkställbarheten av Avtalets övriga bestämmelser. Om borttagandet av en ogiltig bestämmelse skulle medföra en orimlig börda för någon av parterna, ska detta inte ske.

e. Hela Avtalet: Detta Avtal utgör hela överenskommelsen mellan Företaget och Kunden och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga överenskommelser och förståelser mellan parterna.

f. Lagval och Jurisdiktion: Detta Avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med detta Avtal ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol, med förbehåll för kundens rättigheter som konsument att använda alternativa tvistlösningsorgan. Som konsument kan Kunden, om ett klagomål inte har lösts direkt med Företaget, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller annan godkänd tvistlösningsnämnd. Kunden kan även använda den onlineplattform för klagomål som tillhandahålls av EU-kommissionen på www.ec.europa.eu/odr.